Smyslem aktivity bylo pokusit se změnit projekt rekonstrukce tramvajové trati (RTT) v úseku mezi zastávkami Marjánka a Vypich na Bělohorské ulici. Projekt, jehož investorem byl Dopravní podnik hl. m. Prahy  (DPP) a který byl vyprojektován společností Metroprojekt, byl navržen „jakoby od stolu“ – tedy na první pohled nerespektoval některé tradiční vazby v území a způsob, jakým ulice Bělohorská běžně funguje (důraz na dodržení dopravních norem oproti urbanisticko-architektonicko-uživatelské kvalitě). Připomínkovali jsme především přístupnost na tramvajové ostrůvky, pozici navrhovaných přechodů pro chodce, umístění přístřešků na zastávkách nebo umístění zábradlí.

Přes četná jednání s mnoha zainteresovanými subjekty i přes přísliby od DPP se nakonec v projektu žádné změny ze strany Spolku prosadit nepodařilo a projekt byl tak realizován podle původního projektu. Tato skutečnost byla ovlivněna tím, že na projekt už bylo vydané pravomocné stavební povolení a DPP tak všechny další změny mohl dělat pouze ze své vlastní vůle, a také nakonec žádné neudělal. Věc by se možá také vyvíjela jinak, kdyby se bývalé vedení Prahy 6 snažilo na DPP tlačit, ale radnice prakticky nic neudělala. Třetím argumentem bylo spolufinancování projektu z evropských peněz, k němuž se odvolávala většina dotázaných jako k věci, díky které v této fázi už není možné projekt upravovat.

Jako Spolek jsem se věnovali nejfrekventovanějšímu úseku mezi zastávkami Marjánka a Břevnovský klášter. Zastávku Vypich připomínkoval Institu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), kde se podařilo prosadit např. sjednocení jednoho přechodu pro chodce přes celou šířku uličního profilu.

Spolku se ve spolupráci s iniciátory petice pro zachování zastávky U Kaštanu podařilo v červnu 2014 donutit MČ, aby svému slibu o zachování zastávky dostála. Zachování zastávky ale nebylo původně prioritou Spolku, reagovali jsme až na nepochopitelné jednání radnice. Myslíme si však, že zachování zastávky je lepší variantou, protože do budoucna umožňuje další zastávku do prostoru mezi zastávkami U Kaštanu a Drinopol přidat  a tím ideálně pomocí MHD obsloužit tento frekventovaný úsek Bělohorské.

Vzhledem k mnoha negativním reakcím místních na realizovaný stav (jinými slovy se potvrdilo to, před čím jsme dlouhodobě varovali) plánujeme na začátku roku 2015 začít jednání se současným vedením Prahy 6 o nápravě těch největších problémů.

Časová osa:

 • Květen 2013
  • Spolek se dozvídá o projektu RTT a na Odboru územního rozvoje Prahy 6 (OÚR) se se stavem projektu seznamuje. Po zjištění řady nedostatků v projektu přímo na místě úřadu jsme zpraveni  o tom (Petra Veselá Farářová, Bohumil Beránek), že OÚR podal v inteních těchto nedostatků vlastní připomínky směrem k DPP, které DPP a Metroprojekt nyní vypořádávají. Podle OÚR je tedy projekt stále v připomínkovacím řízení, tedy ještě zřejmě nebylo zahájeno ani územní řízení. (Nevíme, zda OÚR informace neměl nebo je záměrně nesdělil, ale v tu dobu již byl projekt ve stavebním řízení!)
 • Červenec 2013
  • Stavební povolení pro RTT nabývá právní moci, aniž by o tomto někdo z veřejnosti včetně nás věděl
 • Říjen 2013
  • Probíhá setkání občanů s primátorem Tomášem Hudečkem, které organizuje Agora CE a které Spolek pomohl iniciovat právě kvůli nejasnému stavu připomínek vůči RTT
  • Zde se poprvé veřejně ze strany MČ dozvídáme, že RTT má od července platné stavební povolení
  • Veřejnost se díky tomu i poprvé dozvídá, že dle projektu se ruší zastávka U Kaštanu a je nahrazena novou zastávkou Poliklinika Břevnov blíže poliklinice
  • Na rozhořčené reakce veřejnosti nedokáží zástupci MČ smyslupně reagovat (Bohumil Beránek, Adam Halmoši)
  • Zástupci DPP (Jiří Penc, Jan Šurovský) říkají, že na přípomínky je už nyní pozdě a projekt už nelze měnit
  • Paralelně probíhá petice na zachování zastávky U Kaštanu, kterou iniciovali obyvatelé žijící v její blízkosti (Dagmar Polanská)
 • Listopad 2013
  • Probíhá každoroční setkání starostky s občany Břevnova, kde se lidé mohou ptát na jakákoliv témata
  • Setkání jednoznačně dominuje téma RTT, především kauza rušené zastávky U Kaštanu – je dohodnuto, že na toto téma proběhne zvláštní setkání během prosince
 • Prosinec 2013
  • Probíhá slíbené setkání na téma RTT, na jehož konci starostka Marie Kousalíková slibuje, že zastávka U Kaštanu bude zachována (bouřlivý aplaus)
  • O dalších změnách projektu, které nám přijdou v tu chvíli zásadnější než posun zastávky (tedy přístupnost na tramvajové ostrůvky, pozice navrhovaných přechodů pro chodce, umístění přístřešků na zastávkách nebo umístění zábradlí) jedohodnuto, že by bylo zřejmě možné je zapracovat v režimu změny stavby před dokončením a že Spolek pro to připraví podklady
 • Leden až květen 2014
  • Koncem ledna Spolek vydává dokument s názvem RTT Bělohorská – sjednocené přípomínky k projektu, v němž byly dohromady sepsány připomínky MČ (OÚR), IPR, Spolku a Spolku břevnovských živnostníků (Tomáš Hudera)
  • Z naší strany probíhají jednání s řadou v projektu zainteresovaných subjektů (MČ, DPP, Ropid, MHMP, IPR, TSK)
  • Zdá se, že největší efekt by měl mít tlak ze strany IPR, který v té době vyjednává o úpravě zastávky Vypich – po několika pokusech IPR přesvědčit, aby se vůči DPP zaměřil na RTT jako na celek nám IPR sděluje, že v námi požadovaných věcech už na DPP tlačit nebude, aby si s nimi neporušil vzájemně vstřícné vztahy (!)
  • V březnu přesvědčujeme vedení MČ, aby se ztotožnilo s některými našimi připomínkami (absolvujeme pochůzku po Bělohorské –Jan Záruba, Dana Charvátová)
  • Následně požadujeme, aby tyto připomínky byly ze strany MČ poslány přímo na DPP, trvá skoro 2 měsíce, než MČ dopis odešle, aby nám poté DPP oznámil, že od MČ takový dopis nikdy nepřišel (!)
  • Když už se zdá, že se zřejmě nic prosadit nepodaří, DPP (Jan Musil, Jan Šurovský) na osobní schůzce během května vyslovuje příslib, že drobné změny jako zkrácení zábradlí na koncích ostrůvku by se mohly provést až během stavby přímo na místě a že se tam nad tím s námi sejdou
 • Červen 2014
  • Zastupitelstvo MČ neodsouhlasuje příspěvek 1,5 milionu Kč, který po MČ žádal DPP jako vícenáklady pro zachování zastávky U Kaštanu a MČ tak vydává prohlášení, že projekt bude realizován dle platného projektu (tedy se zastávkou Poliklinika Břevnov)
  • To vzbouří  iniciátory petice pro zachování zastávky U Kaštanu (Dagmar Polanská, Jaroslav Müller, Martin Neumann, Martin Špolc), kteří se rozhodnou vybrat částku 1,5 milionu Kč sami pomocí sbírky
  • Zároveň to pobouří i náš Spolek, protože slib, který starostka v prosinci 2013 dala, najednou neplatí (!)
  • Spojejeme se s iniciátory petice a společně píšeme 23.6. otevřený dopis vedení MHMP a generálnímu řediteli DPP
  • Zároveň jednáme o převedení vybraných peněz ze sbírky na účet DPP
  • Díky propagaci médií (Pražský deník, Právo, Česká televize) a pod tlakem veřejné ostudy, kdy by si občané museli veřejnou vybavenost sami dotovat a kdy radnice neumí dodržet slib MČ nakonec oznamuje, že požadované peníže vyšetří a zastávka bude zachována
 • Červenec 2014
  • Začíná stavba RTT
  • Snažíme se uskutečnit ze strany DPP přislíbenou schůzku na místě, kde bychom dohodli minimálně dílčí úpravy zábradlí, ale vedení DPP se od tohoto setkání distancuje
  • DPP na místo stavby vysílá svého zástupce Jana Musila, který na místě kontaktuje, že nemá právo jakékoliv změny na stavbě domlouvat, že by to musel být někdo z vedení DPP (špatný vtip)
 • Září 2014
  • S téměř půlměsíčním zpožděním je projekt RTT dokončen, kromě zastávky Vypich je realizován se všemi námi připomínkovanými vadami

Vzhledem k mnoha negativním reakcím místních na realizovaný stav (jinými slovy se potvrdilo to, před čím jsme dlouhodobě varovali) plánujeme na začátku roku 2015 začít jednání se současným vedením Prahy 6 o nápravě těch největších problémů.

Tyto problémy jsou popsány u fotografií v sekci fotogalerie.

 

 

 

Mediální výstupy

Vybraná vyjádření zúčastněných stran

Fotogalerie