STANOVY SPOLKU PRO BŘEVNOV

ČL. I.

Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Spolek Pro Břevnov (dále též „spolek“).

2. Sídlo spolku:  Hošťálkova 1950/27, 169 00, Praha 6.

3. Spolek Pro Břevnov je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Spolek Pro Břevnov je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozvíjení aktivit, které vedou ke zlepšení života v Břevnově. Hlavním místem zájmu spolku je katastrální území Břevnova.

Posláním spolku je zejména:

 1. vytvářet a zprostředkovávat aktivity, které by vedly ke zlepšení kvality života obyvatel Břevnova
 2. monitorovat dění na Břevnově, zejména aktivity, které by vedly ke zhoršení kvality života obyvatel
 3. napomáhat lepší komunikaci občanů s radnicí MČ Prahy 6
 4. propojovat lokální aktivity, organizace a podniky
 5. podporovat vytváření vztahu a spoluodpovědnosti obyvatel Břevnova k místu, kde žijí, a podporovat rozvíjení sousedských vztahů a navazování na místní tradice
 6. chránit přírodní a historické hodnoty území a vykonávat obecně prospěšné činnosti, vedoucí k jejich ochraně.

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

čl. II

Činnost spolku

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v  čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

  1. aktivní spolupráce s radnicí MČ Prahy 6
  2. spolupráce s místními občany a ostatními lokálními spolky
  3. pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí
  4. účast ve správních i jiných řízeních v lokalitě, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a památek nebo zájmy obyvatel lokality
  5. v souladu s cíli své činnosti se bude spolek obracet na státní orgány a instituce s podněty, stížnostmi a žádostmi.

čl. III.

Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem Spolku Pro Břevnov (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.  Členy spolku se mohou stát i právnické osoby.

2. Fyzická nebo právnická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

3. Členství zaniká

(a) dobrovolným vystoupením člena písemným oznámením o ukončení výboru

(b) úmrtím člena

(c) vyloučením člena – výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku

(d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem

(e) zánikem spolku

4. Práva členů:

 1. účastnit se jednání členské schůze
 2. volit a být volen do řídících orgánů spolku

(c) být informován o dění ve spolku

(d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání

5. Povinnosti členů:

(a) aktivně se podílet na činnosti spolku

(b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

(c) dodržovat stanovy spolku

(d) platit členské příspěvky ve výši, stanovené členskou schůzí

6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

čl. IV

Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

2. (a) členská schůze

(b) výbor

(c) předseda

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4. Funkční období volených orgánů je pět let. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí nebo rezignací člena volených orgánů.

čl. V

Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Do působnosti členské schůze náleží:

(a) rozhodovat o změně stanov

(b) volit členy výboru

(c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků

(d) hodnotit činnost spolku i jejich členů

(e) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

2. Členská schůze je svolávána výborem spolku nebo předsedou podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů spolku musí být svolána mimořádná členská schůze.

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku.

5. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

6. Jednání členské schůze řídí a zápis pořizuje předseda, nebo jím pověřená osoba.

čl. VI

Výbor

1. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Výbor dbá na řádné naplňování poslání spolku.

2. Výbor má 7 členů.

3. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu.

5. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

6. Do kompetence výboru patří:

(a) svolávat členskou schůzi

(b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření

(c) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení

(d) volit ze svých členů předsedu spolku.

čl. VII

Předseda

 1. Předseda naplňuje rozhodnutí výboru, zastupuje spolek navenek a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.
 2. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor.
 3. Podepisovat za spolek je oprávněn předseda
 4. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy spolku nebo může zmocnit další osobu k jednání jménem spolku.
 5. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku, rozhodnutími výboru a členské schůze a jedná vždy s péčí řádného hospodáře.

čl. VIII.

Majetek a hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

čl. IX

Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Dojde-li k zániku spolku, rozhodne o způsobu majetkového vypořádání členská schůze.

3. Spolek Pro Břevnov vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Praze dne: 15.03.2014

Přípravný výbor:

Josef Filip, Parléřova 9, Praha 6

Jolana Mokrá, Junácká 1621/13, Praha 6

Daniela Šálková, Za Strahovem 43, Praha 6

Michal Volf, Hošťálkova 27, Praha 6