Praha 6 na drogách

Praha 6 na drogách

Jedním z dlouhodobě závažných sociálních problémů v České republice jsou závislosti na drogách. Podle zpráv EU a OECD jsme pod průměrem v užívání kokainu, alespoň průměrnou spotřebu v rámci EU vykazujeme u opioidů (např. heroin) a lehce nadprůměrně užíváme konopí a amfetaminy (tzv. speed). Mezi evropskou elitu se dostáváme už v konzumaci MDMA (extáze, koule, emko), které užívá přes 9 % dospělé populace (průměr EU je 3,1 %). Neslavnou stříbrnou medaili získáváme ve spotřebě alkoholu (těsně nás poráží pouze Lotyšsko) a zbytek Evropy deklasujeme ve výrobě a konzumaci metamfetaminu, starého známého pervitinu. Do jaké míry se problém závislostí dotýká Prahy 6? A jak na něj městská část a sociální služby reagují?

O rozsahu závislostí na drogách v Praze 6 existuje velmi málo dat. U alkoholu nebo marihuany nic nenaznačuje, že by měla Praha 6 výrazněji vykračovat z průměru, injekčně užívané drogy (zejména pervitin) jsou v celé Praze výrazně nad průměrem ČR (Národní monitorovací středisko uvádí počet 11500 uživatelů), podle Martina Kociána z organizace Drop In se ale problém týká především Prahy 1 nebo 5. V Praze 6 není drogová scéna rozšířená a je spíše uzavřená, neexistují např. tradiční místa setkávání a distribuce drog. I přes to ale zůstávají drogové závislosti jedním z významných témat šestkové sociální politiky.

V oblasti závislostí působí v Praze 6 protidrogová koordinátorka. Věnuje se jak primární prevenci na školách, tak podpoře adiktologických služeb a poraden nebo terénních programů. Prevenci dlouhodobě finančně zastřešuje dotační program Zdravá šestka zaměřující se na preventivní programy a pobyty pro školy nebo organizace působící v komunitách. Tyto aktivity realizuje řada neziskových organizací, mimo jiné i břevnovské Prev-Centrum, a protidrogová koordinátorka je zároveň ve spojení se školními psychology. Podle Kateřiny Horejšové, vedoucí oddělení sociální péče a prevence MČ Praha 6, je právě úzká spolupráce se školami silnou stránkou protidrogové politiky Prahy 6. Terciární prevence je zajišťována dvěma sociálními kurátorkami, které navazují kontakt s uživateli také v přirozeném prostředí, během výkonu trestu a v různých fázích závislosti. Závislost je chápána jako chronické onemocnění a kurátorky aktivně motivují uživatele k různým formám odborné pomoci. Jak podotýká Kateřina Horejšová, je velmi důležité udržet s uživateli kontakt a využívat změny jejich postojů.

Samotnému řešení závislostí se věnuje Prev-Centrum, které provozuje adiktologickou ambulanci pro dospívající i dospělé, nouzovou linku a poradnu nabízí Centrum sociálních a zdravotnických služeb Řepy. Na injekční užívání drog se v Praze 6 zaměřuje Drop In. Terénní tým navštěvuje území Prahy 6 každé pondělí, monitoruje situaci, uživatelům nabízí podporu a také jim poskytuje hygienické prostředky ke snížení rizika infekce. MČ spolupracuje také s dalšími pražskými neziskovými organizacemi pro lidi se závislostmi, jako je Progressive nebo Sananim.

O sociální politice Prahy 6 v oblasti závislostí lze veřejně dohledat poměrně málo informací. Drogová problematika je sice součástí Strategické koncepce rozvoje sociální a zdravotní politiky a prevence rizikového chování, je nicméně nastíněna velmi stručně, není podložena daty a cíle jsou vágní. Strategie je pak již z roku 2016 a k její aktualizaci slibované v programovém prohlášení současné rady zatím nedošlo. Samotný obraz protidrogové politiky ale působí funkčně. Pozice protidrogové koordinátorky zajišťuje propojení různých oblastí řešení a zároveň styčný bod pro všechny zapojené aktéry. Spolupráci si pochvaluje i Martin Kocián z Drop Inu, podpora ze strany MČ je podle něj adekvátní a Praha 6 zároveň volí vůči lidem se závislostmi spíše podpůrný než represivní přístup. Změny jsou podle něj nicméně velmi potřebné na úrovni celé Prahy. Chybí zejména větší počet kontaktních center, jejich nedostatek způsobuje koncentraci problémů, přetížení současných center a tedy i omezené možnosti s uživateli individuálně pracovat.

Zdroje a další četba:

Spotřeba alkoholu mezi dospělými v EU 

Syntentické stimulanty (amfetamin, metanfetamin) v EU

Evropská zpráva o drogách 2022 

Strategická koncepce rozvoje sociální a zdravotní politiky a prevence rizikového chování Prahy 6 

Služby:

Prev-Centrum 

Centrum sociálních a zdravotnických služeb Řepy

Drop In o.p.s.

Zuzana