Výstavba soukromého gymnázia Duhovka

Výstavba soukromého gymnázia Duhovka

Aktuální situace (květen 2024):

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 v pondělí 29. dubna se z velké části věnovalo projektu výstavby soukromého gymnázia Duhovka. Zastupitelé tak reagovali na petici proti plánované výstavbě, kterou podepsalo téměř 800 občanů. Diskuse trvala sedm hodin. Co v ní také zaznělo?

SLOVO INVESTORA

Investor Tomáš Janeček prezentoval záměr jako rozšíření nabídky okolním školám i sportovním klubům (pronájem tělocvičen) a možnost pro děti z Prahy 6 získat stipendium.

KAPACITY ŠKOL A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

Mariana Čapková, místostarostka, zodpovědná za školství: Pokud zprovozníme kapacity na Bělohorské, měla by se uvolnit výrazná kapacita na škole Jana Ámose Komenského a to vnímám jako dostatečnou kapacitu pro veřejné školství na Břevnově pro další roky. Kdyby se demografický vývoj obrátil, máme ještě kapacitu půdní vestavby na ŽŠ Pod Marjánkou. Požadavky na místa ve školách porostou v rozvojových územích, kde se očekává výstavba, ne v Břevnově.

Zajímavou informací bylo, že městská část má v gesci řešit základní a mateřské školy, nikoli střední. Zajištění kapacit středních škol je na Magistrátu hl. m. Prahy.

NEJASNOSTI KOLEM SMLUV A BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU

Nejasnosti panují také vzhledem ke smlouvě mezi městskou částí a Duhovkou. Dodatek ke smlouvě o dostavbě Duhovky (dostavba proběhla v předchozích letech) totiž explicitně ruší souhlas s další výstavbou. Tuto připomínku starosta městské části uspokojivě nevysvětlil.

Otázkou je také, jak proběhne převod budovy do majetku města po uplynutí nájmu v roce 2054. V původním projektu bylo, že městská část nabyde objekt zdarma, nyní ale investor nabízí po uplynutí doby nájmu výhodný odkup.

DOPRAVNÍ SITUACE

Místní silnice i veřejná doprava jedou na hranici své kapacity. I bez navýšení počtu studentů dochází k zahuštění dopravy v okolí škol. Již nyní by dopravní situace zasloužila řešení. Soukromá škola není primárně spádová, a proto dojde k dalšímu zahuštění dopravy.

ZHORŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Děti z Duhovky přijdou téměř o celý venkovní prostor a dětem z ostatních škol se zhorší prostředí. Výstavba se dotkne také rezidentů: má být vykáceno 30 zdravých vzrostlých stromů v blízkosti Patočkovy a tunelu Blanka. Jedná se o vzrostlé stromy – lípy, javory a borovice, staré 50 až 70 let. Část stromů v lokalitě byla vykácena již při předchozí dostavbě Duhovky.

ZÁTĚŽ V PRŮBĚHU STAVBY

Děti ze školy Pod Marjánkou se denně vyskytují na hřišti v sousedství výstavby, družina má okna směrem ke stavbě – děti zde tráví až 9 hodin. Stavba v těsném sousedství bude pro ně mimořádná zátěž.

NEDOSTATEK KOMUNIKACE

Zástupci petentů radnici vytýkali také nedostatek komunikace– místní se o projektu dozvěděli z Facebooku.

Na závěr bychom rádi citovali z vystoupení emeritního zastupitele Dr. Hrůzy:

Chci se veřejně vyhlásit k petici. Praha 6 nemá koncepční řešení k překonání závažných problémů. V případě soukromého gymnázia platí „tonoucí se stébla chytá“. Tato část Břevnova byla územně naregulována ve 30. letech 20. století. Kapacita daného prostoru byla vyčerpána a jedná se o stabilizované území, do kterého není vhodné včleňovat další výstavbu. Není pochyb, že Praha 6 novou střední školu potřebuje, ale za jakou cenu?…“

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Po diskusi proběhlo hlasování o třech návrzích usnesení:

  • Návrh Ing. Arch. Eva Smutné Nečinit na daném pozemku kroky, vedoucí k zástavbě nebyl schválen.
  • Společný návrh, zastupující petenty, předložily Ing Eva Tichá a Ing. Arch. Eva Smutná. Také tento návrh, aby radnice hledala pro projekt jiné vhodně pozemky, hlasováním neprošel.
  • Přijat byl naopak koaliční návrh JUDr. Michala Vostrého. Tento návrh souhlasí s obecným záměrem výstavby gymnázia Duhovka s podmínkami, jako je řešení otázky budoucího nabytí stavby do majetku městské části nebo zpracování dopravní studie.

Záznam jednání najdete zde:

Petici najdete zde.

VŠE O DUHOVCE CHRONOLOGICKY

Hladinu veřejného mínění v Břevnově rozvířila chystaná výstavba soukromého gymnázia Duhovka. O co jde? Gymnázium Duhovka je školní zařízení financované ze soukromých zdrojů. Provozovatelem je Duhovka Group. V současném působišti v Praze 7 dostalo gymnázium výpověď a proto začalo jednat s Městskou částí Praha 6 o výstavbě nových prostor. Nové budova by navázala na soukromou základní školu Duhovka, která sídlí v ulici Nad Kajetánkou v těsném sousedství základní školy Pod Marjánkou. V nové škole má být 24 tříd, celkový počet žáků je odhadován na 600.

POPIS PROJEKTU

Projekt plánuje výstavbu na pozemcích města, na kterých se nachází také ZŠ Duhovka. Webové stránky investora.

Stávající budovu soukromé základní školy Duhovka by měla na východní hranici při ulici Jílkova doplnit budova o jednom podzemním podlaží a čtyřech nadzemních podlažích s tělocvičnou v úrovni 5. nadzemního podlaží, koncipovaná jako postupně odstupňovaná hmota o výšce cca 12 m od přilehlého terénu až po cca 16,5 m přilehlého terénu (stavba stoupá postupně s terénem).  Ve 3. a 4. nadzemním podlaží je navržena pobytová střecha pro rekreaci i výuku se zelení. Jižní část stavby je vykonzolována nad venkovní hřiště areálu ZŠ Pod Marjánkou.  Podzemní podlaží je zčásti využito pro parkování s vjezdem z ulice Nad Kajetánkou. Projekt počítá s kácením velkého množství vzrostlé zeleně, kácené stromy mají být nahrazeny novým stromořadím v ul. Jílkova.

CO NA TO MĚSTSKÁ ČÁST?

O projektu jednala v prosinci 2023 Komise územního rozvoje. Bylo schváleno usnesení, ve kterém komise souhlasí s rozpracovanou koncepční objemovou studií přístavby Gymnázia Duhovka. Proti byla pouze radní ing. Arch. Eva Smutná, tři členové komise se zdrželi hlasování, 5 členů komise bylo pro.

Nic tedy nebrání dalšímu jednání městské části s investorem a v souvislosti s tím vyvstává řada otázek: Jaká bude konkrétní podoba nájemní smlouvy? Bude mít tento projekt nějaký přínos pro občany naší městské části? Jaké benefity nebo kompenzace investor nabízí? Budou dostatečně přesně definovány podmínky, za jakých bude probíhat stavba, aby co nejméně zasáhla naši čtvrť? Jak bude zajištěna dopravní obslužnost pro dalších 600 studentů? Školné se pohybuje kolem 25 tisíc Kč za měsíc, budou zvýhodněni žáci Městské části Prahy 6? Lze umístit takto kapacitní školu na pozemky, které už jako venkovní plochy využívají dvě školy (ZŠ Pod Marjánkou a ZŠ Duhovka)? Dohlédne městská část na to, aby nebyl poškozen provoz sousedních škol (viz plánované vykonzolování stavby nad venkovní hřiště areálu ZŠ Pod Marjánkou).

DALŠÍ VÝVOJ: POKUS O OTEVŘENÍ DISKUSE A PETICE OBČANŮ

Debata kolem plánované výstavby soukromého gymnázia Duhovka na pozemcích městské části se dále vyhrotila. Na únorovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 předložili zástupci TOP 09 materiál, který požadoval nečinit kroky vedoucí k výstavbě a zahájit otevřenou diskuzi o tématu. Návrh byl radou a všemi koaličními zastupiteli zamítnut. Zároveň vznikla petice, ve které mohou občané vyjádřit svůj nesouhlas se stavbou. Petici je možno podepsat například v břevnovské pobočce Městské knihovny nebo v komunitním centru Nesedím, sousedím, případně ji podepsat elektronicky. Celé znění petice naleznete zde. Souhrnné informace o projektu najdete zde.

VEŘEJNÁ PREZENTACE

V pondělí 25. 3. proběhlo na Úřadu MČ Praha 6 rozšířené jednání komise územního rozvoje nad záměrem stavby gymnázia Duhovka. Toto jednání bylo otevřené i širšímu počtu zájemců z řad veřejnosti (záznam je stále dostupný online). Hlavním bodem setkání byla prezentace upraveného návrhu novostavby gymnázia, kterou prezentoval architekt Radek Lampa z atelieru RA15. Původní verze návrhu (koncepční objemová studie), která byla prezentovaná na komisi územního rozvoje v prosinci 2023 (a která byla komisí odsouhlasena), vzbudila v řadách veřejnosti i opozice velkou kritiku.

Oproti původní verzi je hlavní budova gymnázia o jedno patro nižší a o několik metrů na jižní straně kratší, aby již nezasahovala nad stávající hřiště ZŠ Pod Marjánkou. Objemově se však návrh nezměnil, odebraná hmota hlavní budovy se přesunula do dvora, kde by měla být pod terénem tělocvična. Projekt počítá také s kultivací prostoru v okolí novostavby, podrobnosti jsou k prohlédnutí na webu projektu www.gymnaziumnadkajetankou.cz.

Nezodpovězeny však zůstavají tři klíčové otazníky záměru, které se týkají velikosti nové budovy v tomto území, komfortu studentů (venkovní plochy pozemku) a dopravního řešení.

Co se týče velikosti stavby, dle územního plánu se jedná o území stabilizované, které je definováno následovně: Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území. Z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Přípustné řešení se v tomto případě stanoví v souladu s charakterem území s přihlédnutím ke stávající urbanistické struktuře a stávajícím hodnotám výškové hladiny… Otázkou tedy je, kdy lze považovat stavební činnost za rozsáhlou a kdy už ne. Architekt Lampa na jednání tvrdil, že ve stabilizovaném území se nesmí stavět stavby větší, než tam jsou obvyklé, a že údajně již mají kladné předběžné stanovisko Odboru územního rozvoje MHMP, který je pověřeným úřadem  k odsouhlasení souladu záměru s platným územním plánem. Pokud tomu tak skutečně je, pak by případná snaha veřejnosti o další zmenšení budovy nebo dokonce zamezení stavby gymnázia v tomto místě byla velmi komplikovaná.

Co se týče komfortu studentů, doporučení vycházející z územního plánu říká, že ideálně by na každého studenta mělo připadnout 34 m2 venkovních ploch na pozemku školy. To je v případě gymnázia Duhovka naprosto vyloučené, protože již nyní venkovní plochy pronajaté Duhovce mají celkovou výměru cca 6 000 m2. I kdybychom tedy nepočítali stávající základní školu Duhovka (a její žáky), tak by pro každého z 600 nových studentů gymnázia připadlo pouze 10 m2 venkovní plochy. Netušíme, jak moc je toto doporučení zásadní, z úst zástupců Duhovky na jednání zaznělo, že studenti budou mít dostatečné prostory pro venkovní vyžití. Neznáme přesná čísla, ale předpokládáme, že s nimi přijde opozice, pro kterou je téma komfortu studentů nyní zřejmě téma číslo jedna, jak záměr gymnázia podrobit konstruktivní kritice.

Co se týče dopravního řešení, z řad veřejnosti panují obavy, že situace v ulicích Pod Marjánkou a Nad Kajetánkou bude po realizaci gymnázia v ranních hodinách (kdy rodiče vozí autem děti do škol) neúnosná. Starosta Stárek na jednání řekl, že pověří radního pro dopravu vypracováním dopravní analýzy pro širší území a návrhem možností řešení. Osobně si starosta dovede představit i koncept tzv. školní ulice (ulice v ranních hodinách pro auta uzavřená, rodiče vysazují děti na jejím okraji).

JEDNÁNÍ KOMISE ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Během dubna 2024 proběhlo jednání komise územního rozvoje, na kterém se mělo hlasovat o upravené podobě objemové studie záměru gymnázia Duhovka. Jednalo se o verzi návrhu, která byla veřejnosti představena na veřejném setkání dne 25. března. Vzhledem k nedořešeným otázkám, které se týkají aktuální koncepce školství MČ ve spojitosti se standardy pro navrhování nových školních budov (především s ohledem na velikost venkovních ploch), komise jednání o tomto záměru přerušila. Zápis z komise je možné přečíst zde.

OHLASY V TISKU

Novinky.cz

Seznam zprávy

Blesk.cz

Lidovky.cz

PrahaIN.cz

Zuzana