Jak budou vypadat náměstíčka Malého Vatikánu

Jak budou vypadat náměstíčka Malého Vatikánu

Aktuální situace:

Ve čtvrtek 19. ledna se v kavárně Kuzebauch uskutečnila schůzka místních, kterou svolal jeden ze sousedů. Na základě debaty zúčastnění na závěr schůzky na místě podepsali tezi, že s dosavadním postupem radnice nesouhlasí. Podepsalo se 37 lidí.

Dne 24. ledna byli zástupci sousedů a spolků pozváni starostou Jakubem Stárkem na radnici, kde proběhla debata ohledně nejbližšího postupu. Za radnici se této schůzky kromě starosty účastnili ještě radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš a radní a předseda Výboru pro otevřenost, média a participaci Oldřich Kužílek. Ve stejné sestavě za radnici pak proběhlo setkání na místě s občany dne 25. ledna, které moderoval p. Kužílek. Z řad místních přišlo kolem stovky sousedů.

Z obou setkání s radnicí vyplynulo několik zajímavých věcí. Předně radnice uznala, že nepostupovala dobře, je nyní otevřená diskuzi a počítá s tím, že názory obyvatel do přípravy projektu zahrne. Za druhé se ukázalo, že nikdo na projekt časově netlačí, a tak by na přípravu projektu mělo být dost času. Jedná se o dobré zprávy, zásadní ale pro vývoj projektu bude, jakým způsobem bude probíhat zapojení místních. Během setkání na místě rozdala radnice sousedům jednoduchý formulář. Zároveň mohou sousedé připisovat i vlastní komentáře k již provedeným studiím úprav náměstíček.

Doufáme proto, že tento formulář není již skutečnou participací, ale jde o první krok, který ke konstruktivnímu zapojení veřejnosti povede, a že takovému zapojení bude věnován dostatečný čas na to, aby výsledná úprava náměstíček byla přínosem pro všechny zúčastněné.

Dle zkušeností našeho spolku ohledně participace by také bylo vhodné, aby participaci vedl někdo, kdo s ní má zkušenosti. To se ukázalo jako klíčové například v participaci pro Plán pro Ladronku. Zároveň stále budeme trvat na tom, aby radnice založila pracovní skupinu složenou ze zástupců místních, radnice, spolků a odborníků, která bude průběh akce koordinovat.

PROJEKT REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČEK – JAK TO CELÉ ZAČALO

Jedním z témat  zářijové slavnosti Zažít Břevnov jinak byl neuspokojivý stav rozlehlých prostranství v Malém Vatikánu na křížení ulic Říčanova, Řečického a Šultysova. Slavnost ukázala, že tato náměstíčka by mohla být ideálním veřejným prostorem, v současné době ale slouží především automobilové dopravě.

Obyvatelé Malého Vatikánu projevili zájem o proměnu své čtvrti, a proto na konci listopadu zorganizoval Spolek Pro Břevnov v komunitním centru Nesedím, sousedím besedu s organizací Pěšky městem a jejich dopravními odborníky. Besedy se zúčastnilo i několik zastupitelů, kteří se o ní dozvěděli z plakátů a sociálních sítí. Obyvatelé přednesli řadu názorů i připomínek, jako například více zeleně a méně asfaltu, lavičky, místa pro sousedská setkávání, prvky pro děti, ale především zklidnění dopravy a bezpečnost dětem a seniorům. Ze strany přítomných zastupitelů však zaznělo upozornění, že jakási studie na revitalizaci náměstíček již existuje a její realizace je plánována na rok 2024. Tato skutečnost zúčastněné překvapila a byla podnětem pro další schůzku (6. 12.), na které se řešila možnost, jak oslovit MČ s požadavkem zapojení místních na již existujícím projektu. Nespokojenost občanů s tím, že nebyli seznámeni se záměrem, řešili na své schůzi 12. prosince i zastupitelé. Ještě ten den byla zveřejněna tisková zpráva, ve které byla zveřejněna malá část studie a stanoven termín setkání s občany nad návrhy na úpravu náměstíček. Setkání se má uskutečnit přímo v terénu 25. ledna a občané zde mohou přednést své „postřehy na drobné úpravy či umístění mobiliáře“.

Tuto formu participace považují občané za nedostatečnou a proto na jednání zastupitelstva MČ 16. prosince přednesli zástupci místních obyvatel a Spolku pro Břevnov požadavek bezodkladného zapojení obyvatel lokality, zveřejnění všech podrobností záměru a v neposlední řadě zahrnutí chybějících analýz veřejného života a dopravní situace. 

Na základě této interpelace se 28. prosince sešla skupina sousedů z Malého Vatikánu, zástupci Spolku pro Břevnov, organizace Pěšky městem a nezávislý odborník na dopravu projektant Květoslav Syrový s radním pro dopravu Ondřejem Matějem Hrubešem. Strany si vysvětlily své postoje a domluvily se na spolupráci při přípravě na setkání občanů 25. ledna. Postupně totiž vyšlo najevo, že studii rekonstrukce náměstíček zpracovala Technická správa komunikací jako doplněk k plánované rekonstrukci Říčanovy ulice. Rekonstrukci financuje Hlavní město Praha a studie se několikrát měnila. Městská část aktuální studii nemá k dispozici! Radní pro dopravu poté přislíbil, že se před setkáním občanů pokusí získat od Technické správy komunikací poslední platnou verzi studie. Zástupkyně Spolku pro Břevnov navrhla, aby byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců místních, radnice, spolků a odborníků, která by spolupracovala na finální podobě náměstí. Jasný příslib vzniku takové skupiny jsme zatím nedostali, naopak ze strany zástupce městské části zazněla obava, že případné požadavky občanů na zásadnější změny mohou celou chystanou rekonstrukci zastavit. Tento názor ale není podložený stanoviskem TSK a Hl. m. Prahy, neboť s nimi v této věci ještě nikdo nejednal.

Spolek Pro Břevnov podporuje konstruktivní a zejména včasné zapojení veřejnosti nejen v případě náměstíček, ale u jakýchkoli změn významně ovlivňujících život místních obyvatel a proto budeme tuto kauzu nejen nadále sledovat, ale chceme se také aktivně účastnit dalších jednání.

Ze zasněžených fotografií je patrné, že automobily využívají pouze malou část plochy náměstíček

Zuzana

Leave a reply