Jak sepsat petici

Jak sepsat petici

Oceňujeme důvěru, se kterou žádáte náš spolek o pomoc s problémy v naší čtvrti.  Naše pravomoci jsou ale omezené. Od roku 2018 jsou spolky vyloučeny z účasti v územních a stavebních řízeních a samospráva ani jiné orgány tedy k jejich stanoviskům nemusí přihlížet. Jsme sice zváni k členství v komisích, ovšem bez rozhodovacích pravomocí. Zkrátka: pokud máte touhu něco změnit, máte tedy jako jednotlivec téměř stejné možnosti, jako spolek. Vaším nástrojem může být například petice. Přečtěte si, jak ji správně sepsat.

Petice je žádost, návrh nebo stížnost, se kterou se obracíte na orgány veřejné moci ve věci veřejného zájmu, tedy cíle, který je prospěšný pro větší množství osob.

Petici můžete sepsat buď sami, nebo jako skupina osob. Pokud petici sepsala skupina osob, označujeme takovou skupinu jako petiční výbor.

Má-li se úřad peticí zabývat, musí petice obsahovat:

  • Konkrétní požadavek, tedy žádost či návrh, který chcete, aby úřad splnil.
  • Podpisové archy s podpisy občanů
  • Informace o tom, kdo petici sepsal a kdo je oprávněn ve věci petice jednat
  • Název úřadu, kterému je petice určena

Podporovatelé petice se zapisují do podpisových archů. Aby byl petiční arch i podpis v něm platný, musí podpisový arch obsahovat:

  • Jméno, příjmení a bydliště podepisujícího se podporovatele a jeho podpis.
  • Označení a popis petice (celý text petice nemusíte uvádět na každém podpisovém archu. Z popisu petice ale musí být občanům zřejmé, jakou petici podepisují).
  • Jméno, příjmení a bydliště osoby, která petici sestavila, nebo osoby, která zastupuje petiční výbor v komunikaci s úřady. To uveďte na každém podpisovém archu.

Sběr podpisů:

Petici může podepsat každý bez ohledu na věk, tedy i osoba mladší 18 let. K podpisu můžete vyzývat jakýmkoli zákonným způsobem: oslovovat lidi na ulici, nechat petici na veřejně přístupném místě (dohodnete-li se například s místní kavárnou nebo knihovnou), zveřejňovat ji na sociálních sítích apod. Každý ale musí mít možnost seznámit se s obsahem petice dříve, než ji podepíše. Upozorňujeme, že elektronická petice, ve které osoby pouze uvádějí své jméno a kontaktní údaje, není ve smyslu petičního zákona peticí – nedochází totiž k faktickému podpisu. Úřad tedy na ni nemusí odpovídat. Výjimkou je ePetice, podaná v Portálu občana. Takto sepsaná ePetice má stejnou váhu, jako klasická petice, neboť jsou podpisy ověřeny Portálem občana.

Petice na úřadě:

Máte-li nasbírán dostatek podpisů (zákon neurčuje minimální počet podpisů, který musíte pod petici nasbírat), zašlete text petice a petiční archy s podpisy úřadu, kterému je petice adresována. Úřad musí petici přijmout a do 30 dnů od doručení vám na ni musí také písemně odpovědět. V odpovědi musí úřad uvést, jakým způsobem petici vyřídil: uvede tedy, zda požadavkům petice vyhověl nebo nevyhověl. Požadavkům vyhovět nemusí, jelikož petice pro něj není závazná, ale petice s větším počtem podpisů mají obvykle větší politickou váhu.

Odpověděl úřad na vaši petici negativně? Pak jsou tu další politické nástroje občana (například žádost o projednání bodu na zasedání zastupitelstva nebo iniciace místního referenda). Přečtěte si o nich zde.

Přejeme hodně zdaru!

Zdroj a odkazy:

Kompletní průvodce petičním právem:  https://frankbold.org/poradna/spolky-a-zapojeni-verejnosti/petice-a-shromazdeni/petice/rada/kompletni-pruvodce-peticnim-pravem

petice dle Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

E-petice: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-nastroji-epetice.aspx

Další nástroje občana: https://frankbold.org/poradna/korupce-a-transparentnost/korupce-a-jednani-uredniku/zakladni-informace/rada/politicke-nastroje-obcana-jak-efektivne-upo#Iniciujte_uspo%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD_referenda

Zuzana