Stanovisko spolků k úpravám areálu Ladronka

Stanovisko spolků k úpravám areálu Ladronka

Břevnovské spolky vydaly v dubnu stanovisko, kde radnici opětovně vyzvaly k přehodnocení připravovaných úprav volnočasového areálu Ladronka. Radnice však na stanovisko a argumenty spolků nijak nereagovala. Proto se spolky, vědomy si silné podpory mezi občany, rozhodly uspořádat petici, ve které radnici vyzývají k opuštění záměru rozšíření bruslařské dráhy na severní straně Ladronky při Tomanově ulici a zároveň žádají, aby radnice před vypracováním projektu na úpravy parku přistoupila k řádnému zapojení občanů do celého procesu. Petice vyvolala mezi občany velkou odezvu a svým podpisem ji v současné chvíli podpořilo již více než 500 lidí.

V reakci na probíhající petici proběhla schůzka organizátorů petice se starostou Prahy 6 Ondřejem Kolářem. Z věcně vedené debaty vyplynula shoda na tom, že je nutné jasně rozdělit Ladronku na klidovou/volnočasovou zónu a na sportovní zónu. Shoda byla i na nutnosti provést před zahájením úprav Ladronky kvalitativně mnohem lepší zapojení občanů do plánovaných změn, než byla veřejná online anketa, kterou radnice připravila v minulém roce.

Radnice však již má vypracovanou studii proveditelnosti jednosměrného provozu a dostavby dětského areálu, kterou na jaře v tichosti zadala a která je založena právě na námi nepřijatelném rozšíření bruslařské dráhy do severní klidové části areálu. Za účelem projednání studie svolal radní Mejstřík, který má tento projekt v gesci, veřejné setkání. Toto setkání proběhne 14.6. od 18 hodin v usedlosti Ladronka. Máme obavy, že půjde o pouhé představení studie, bez reálné možnosti zásadně projekt změnit. Na schůzce proto chceme prosadit myšlenku, že vypracovaná studie je chybnou cestou, protože je nezbytné na úpravy areálu pohlížet komplexně a nikoli prosazovat pouze jedno jediné řešení, které se navíc dotýká pouze části nárazově přeplněné bruslařské dráhy.

Ladronka totiž není jen o bruslařích, nebo o běžcích, nebo o pejskařích. Ladronka je krásným a velmi oblíbeným místem pro návštěvníky různých zájmů a věkových skupin. Ladronka je místem pro všechny a měla by jím zůstat i nadále. Proto by se každé navrhované řešení jejích úprav mělo hodnotit s dopadem na všechny skupiny uživatelů. Současná debata o Ladronce je pro její budoucí fungování naprosto klíčová a nesmí být omezena pouze na téma bruslařské dráhy.

Jsme přesvědčeni o tom, že k nalezení vhodného řešení pro všechny skupiny uživatelů by měl projektu úprav Ladronky předcházet kvalifikovaný sběr dat a analýza území včetně řádného zapojení občanů do celého procesu. Níže uvádíme v bodech sumarizaci našeho pohledu na další úpravy parku, která vychází z předchozích stanovisek břevnovských spolků a z veřejné debaty s občany organizované spolky 1. května 2017.

 

 • Zhodnocení současného stavu areálu
  • Hlavní část areálu byla pro veřejnost po rekonstrukci otevřena v roce 2006, západní část u Kauflandu pak v roce 2010.
  • Řádné zapojení občanů požadujeme nejen kvůli novým úpravám areálu, ale i kvůli tomu, aby se zjistilo, jak vůbec areál v současné podobě po více jak deseti letech užívání funguje.

 

 • Bezpečnost bruslařské dráhy a její rozšíření obecně
  • Kvitujeme snahu o zvýšení bezpečnosti pro uživatele bruslařské dráhy. Současné řešení, kdy mlatová cesta těsně přiléhá k bruslařské dráze, je nevhodné.
  • Otázka bezpečnosti se týká především pěších, zejména rodin s malými dětmi, seniorů či pejskařů. Těm hrozí střet s bruslaři hlavně v místech, kde se současné cesty kříží. V úvahu by přicházely např. zpomalovací prvky  – zejména v oblasti křižovatky u usedlosti Ladronka.
  • Považujeme za důležité zmínit, že ve veřejné anketě z roku 2016 zvítězila v otázce č. 1 Jakou z navržených variant rozšíření bruslařské dráhy považujete za nejlepší? možnost Žádnou (116 hlasů).

 

 • Rozšíření bruslařské dráhy do prostoru severní klidové zóny
  • Zásadně nesouhlasíme s rozšířením dráhy do prostoru severní pěší cesty při Tomanově ulici – toto řešení by přivedlo bruslaře do dosud klidové části parku, kterou hojně využívají rodiče s dětmi (je tu umístěno dětské hřiště), senioři nebo pejskaři. Rozšíření by zhoršilo bezpečnost v této části parku.
  • Rozšíření dráhy do tohoto území by si vyžádalo i kácení zeleně, která má mimo jiné izolační efekt v odstínění dopravy v Tomanově ulici. Nebráníme se prořezání, či odstranění některých keřů a nahrazení za stromy, především v části u tenisových kurtů.
  • Nová dráha by znamenala i další křížení s nástupními místy do parku – většina pěších návštěvníků přichází od Tomanovy ulice, všichni by tak museli hned zkraje překonávat frekventovaný bruslařský provoz.
  • Bruslařská dráha v této části parku byla odmítnuta i ve veřejné anketě – v otázce č. 2 Jaké využití severní cesty podél Tomanovy ulice považujete za nejvhodnější? si přálo rekonstrukci pěší cesty bez bruslařské dráhy 173 občanů, zatímco pro výstavbu bruslařské dráhy bylo pouze 98 občanů.

 

 • Severní pěší cesta při Tomanově ulici
  • Požadujeme pouze rekonstrukci pěší cesty bez bruslařské dráhy.
  • Je nutné zohlednit, že tato cesta plní i tranzitní funkci, neboť je užívanou spojnicí pro pěší cesty mezi východní stranou areálu a Vypichem s návazností na oboru Hvězda.
  • Doporučujeme zároveň přidání nástupních ploch pro tuto cestu z Tomanovy ulice.
  • Vzrostlá zeleň podél cesty poskytuje v horkých letních dnech vítaný stín.

 

 • Revitalizace všech stávajících cest a travnatých ploch
  • Po více jak deseti letech užívání jeví stávající nejen mlatové cesty známky opotřebení, a proto by bylo vhodné je opravit.
  • Zatravněné plochy by mohly být na některých místech lépe srovnány do roviny, dosypány a obhospodařovány tak, aby aktivity s míčem nebo frisbee na trávě mohly vznikat improvizovaně a přirozeně jako doposud.

 

 • Zachování pestrosti návštěvníků
  • Ladronka je místem, které by mělo sloužit všem návštěvníkům bez rozdílů věku a preferovaných aktivit. Z toho důvodu považujeme za nevhodné upřednostňování např. bruslařských aktivit oproti aktivitám ostatním.
  • Pro lepší představu využívání parku navrhujeme Ladronku rozdělit na pomyslné zóny – na severu u Tomanovy ulice na zónu klidovou pro procházky ve stínu stromů, uprostřed v rámci velké travnaté plochy na zónu volnočasovou a na jihu na zónu sportovní s bruslařskou dráhou a cyklostezkou.

 

 • Kapacita Ladronky
  • Díky přítomnosti bruslařské dráhy a konání množství komerčních i nekomerčních akcí se areál potýká nárazově s přetížením své kapacity a proto jakékoliv iniciativy směřující k dalšímu zvyšování počtu návštěvníků považujeme za nerozumné.
  • Vzhledem ke stávajícímu počtu návštěvníků Ladronky je navíc k dispozici velmi nedostatečně dimenzované zázemí (především množství toalet a občerstvení).

 

 • Vize rozvoje území směrem ke Strahovu na východ od televizní věže
  • Jedním z výstupů participace by měl být jasně definovaná vize rozvoje pro území na východ od areálu Ladronka. O prodloužení areálu Ladronka tímto směrem se v minulosti uvažovalo.
  • Zde by mohlo dojít k připojení existujících ploch pro kopanou místo budování nových, jak navrhovala veřejná online anketa.

 

 • Úprava prostoru východně od tenisových kurtů (oplocený prostor s asfaltovou plochou)
  • Vyzýváme MČ Praha 6 k ukončení současného nájemního vztahu (i za cenu adekvátní finanční kompenzace pro současného nájemce).
  • Věříme, že tento prostor je zcela zásadní pro další rozvoj Ladronky.
  • Navrhujeme, aby plnil roli protiváhy k usedlosti Ladronka a poskytnul uživatelům chybějící zázemí.

 

 • Vybudování bruslařského výukového plácku
  • Jeho poloha by se měla odvíjet od výsledného řešení úpravy bruslařské dráhy.
  • U dětského bruslařského plácku by měly být v blízkosti k dispozici přinejmenším toalety a tekoucí voda. Malé občerstvení by bylo vhodné.

 

 • Přidání klasických cvičebních a posilovacích prvků i cvičebních prvků pro seniory
  • Podporujeme umístění těchto prvků
  • Při realizaci hřišť pro posilování je nutné vzít v potaz výsledky projektu Mám nápad pro šestku, která projekty na umístění posilovacích sestav na Ladronce rovněž obsahuje.

 

 • Rozšíření zázemí a služeb pro návštěvníky
  • Preferujeme zlepšení dostupnosti a zvýšení počtu sociálního zázemí (wc, sprchy).
  • Uvítali bychom zlepšení a větší dostupnost služeb, které jsou nabízeny v rámci usedlosti Ladronka, včetně využitelnosti placených hřišť.

 

 • Plocha pro míčové hry
  • Podporujeme její vybudování, protože kromě placených hřišť u usedlosti Ladronka není v celém areálu místo, kde by si návštěvníci mohli na víceúčelovém kurtu zahrát volejbal, nohejbal nebo malou kopanou.

 

 • Doplnění mobiliáře
  • Lavičky, koše apod. by měly být na základě zpětné vazby od návštěvníků parku doplněny, případně ty stávající přemístěny na vhodnější místa.

 

 • Řešení dopravní obslužnosti
  • S přihlédnutím k omezené parkovací kapacitě a negativním vlivům automobilové dopravy by měla být peferována městská hromadná doprava.
  • Plány na rozvoj areálu by měly zahrnovat co nejsnazší přístup od zastávek MHD – napojení na bruslařské trasy, lavičky pro přezouvání.
  • Přínosem by bylo umožnit dojíždějícím MHD využívat boxy pro úschovu osobních věcí. Takovéto boxy by mohly fungovat bezplatně pro uživatele s platnou časovou jízdenkou na MHD.

 

V Praze dne 8.6.2017

Sdružení Tejnka, z. s.

Spolek Pro Břevnov

Spolek Malovanka

Zelený Břevnov, z. s.

Zuzana

Leave a reply