Přístavba stávající budovy ZŠ Duhovka

Přístavba stávající budovy ZŠ Duhovka

Vážení sousedé, vážení členové zastupitelstva MČ Praha 6,

náš Spolek Pro Břevnov se zatím v této věci příliš neangažoval, protože jsme v rámci spolku neměli na celou věc jednoznačný názor. Po průběhu posledního zastupitelstva dne 29. 4. 2024 a po zveřejnění článku o podpoře projektu gymnázia Duhovka z květnového vydání časopisu Šestka bychom ale celou věc rádi veřejně komentovali a upozornili na hlavní problematické body. 

Informování a komunikace ze strany městské části

Jako místní spolek, který si jako jednu ze svých priorit klade kultivaci veřejného dialogu mezi samosprávou a místními obyvateli, nejsme především spokojeni s dosavadní formou komunikace ze strany městské části. Vzhledem k tomu, že projekt gymnázia Duhovka je záměrem na veřejných pozemcích, které patří Hlavnímu městu Praze a které jsou svěřeny do správy MČ P6, byli bychom očekávali včasné informování veřejnosti o daném záměru. Veřejnost se o záměru dozvěděla až díky jeho projednání na komisi územního rozvoje z prosince 2023, kde již byla prezentována konkrétní objemová varianta. Včasné informování veřejnosti samosprávě například doporučuje Manuál participace, který v roce 2016 schválila rada Hlavního města Prahy. Vzhledem k výše uvedenému vlastnictví pozemků nesouhlasíme s tvrzením MČ P6, že za komunikaci je odpovědný soukromý investor a nájemce dotčených pozemků (Základní Škola Duhovka, s.r.o.), protože se jedná o jeho soukromý projekt.

Právo na stavbu na daných pozemcích

Nájemce dotčených pozemků nemá v současné době v nájemní smlouvě žádné právo na stavbu na těchto pozemcích. Toto právo bylo obsaženo v původním znění smlouvy z roku 2011, v roce 2021 však proběhlo uzavření dodatku této smlouvy, který odstavec o možnosti stavby zrušil. Stalo se tak v návaznosti na odsouhlasení přístavby a nástavby stávající budovy ZŠ Duhovka (realizace proběhla v roce 2023). Tím netvrdíme, že do budoucna není možné uzavřít dodatek, který výstavbu umožní, uvítali bychom ale, pokud by MČ P6 aktuální smlouvu prezentovala tak, jak je nyní skutečně nastavena.

Respekt k petici a argumentace ze strany městské části

Náš spolek se nijak nepodílel na petici, kterou místní obyvatelé ohledně záměru výstavby gymnázia Duhovka připravili, ale bedlivě její průběh sledoval. Sami jsme v roce 2017 iniciovali petici proti rozšíření bruslařské dráhy na Ladronce a pro nastartování procesu zapojení veřejnosti. Tehdy se sešlo více jak 1100 podpisů, ale jednalo se o území, které je zásadní pro celý Břevnov. V případě Duhovky se pod peticí sešlo cca 800 podpisů, což je velmi vysoké číslo, protože se jedná o zásah s dopadem na rezidenty především v oblasti mezi Bělohorskou a Patočkovou ulicí. Domníváme se, že nesouhlas takového počtu občanů by si zasloužil větší respekt ze strany MČ P6, než tomu bylo na zastupitelstvu 29. 4. 2024 a v následném článku v květnovém vydání časopisu Šestka. MČ P6 si z našeho pohledu pro svoji argumentaci vybírá pouze některé problematické body projektu, a to takové, které si dokáže obhájit (například vypracování dopravní studie pro řešení dopravní situace nebo náhrada současné vzrostlé zeleně). Zcela však chybí debata o velikosti a kapacitě stavby. Původní objemová studie se upravila, ale kapacity objektu se prakticky nezměnily, pouze se v rámci pozemku přesunuly.

Kapacita gymnázia a doporučená velikost pozemku školy

V zápise z komise územního rozvoje z prosince 2023, kde se projednávala původní objemová studie stavby gymnázia (cca 600 studentů), se píše, že pokud by se došlo k závěru, že nejlepší ze všech pohledů bude udělat tříd méně, je možné kapacitu školy snížit. Upravená verze objemové studie, která je k dispozici na webu investora, uvádí počet 575 studentů. To je redukce o jednu třídu. Vzhledem k tomu, jaké jsou doporučené velikosti na plochu pozemků pro gymnázia a střední školy, očekávali bychom ze strany investora výraznější návrh na snížení kapacity. Dle příslušných předpisů (Principy a pravidla územního plánování, Ústav územního rozvoje, aktualizace 2020) vychází velikost pozemku gymnázií nejméně 34 m2 na jednoho žáka. Pro základní školy platí obdobný údaj. Velikost pozemků, které má investor od MČ P6 pronajaty, je cca 8 tisíc m2, přičemž žáků ve stávající ZŠ Duhovka je dle dostupných údajů 236, velikost plochy pozemku na 1 žáka tak vychází téměř přesně doporučených 34 m2. S výstavbou gymnázia a navýšením počtu žáků o 575 (se ZŠ dohromady 811 žáků) vychází plocha pozemku pouze 10 m2 na jednoho žáka. Tato čísla investor ani MČ P6 v dosavadní debatě nijak nereflektovali.

Zapojení dotčených škol do přípravy projektu

Kromě veřejnosti by dle našeho názoru měly být do přípravy a informovanosti o projektu zapojeny také nejbližší veřejné školy, především ZŠ Pod Marjánkou, jejíž pozemky přímo sousedí s pozemky v nájmu ZŠ Duhovka. Z informací dostupných v diskuzích na internetu vyplývá, že žáci ZŠ Pod Marjánkou nemají k dispozici vlastní vyhovující tělocvičnu a nemají v současné době dostatečný prostor pro vlastní výuku. Přišlo by nám proto logické, aby se při přípravě projektu gymnázia Duhovka řešily i požadavky na kapacity okolních škol a jejich případné zohlednění v projektu (využívání nové tělocvičny gymnázia Duhovka i pro ZŠ Pod Marjánkou) nebo dokonce upřednostnění jejich požadavků před výstavbou gymnázia (využití nyní pronajatého pozemku nikoli pro stavbu gymnázia Duhovka, ale pro stavbu rozšíření kapacit ZŠ Pod Marjánkou).

Výše nájmu ve stávající nájemní smlouvě

Bez ohledu na výsledek dalších jednání o záměru výstavby gymnázia Duhovka by měla proběhnout diskuze o aktualizaci stávající nájemní smlouvy, která až do roku 2044 garantuje nájemci výši nájmu 100 000 Kč ročně (po uplatnění slev na nájemném za každého žáka, který má trvalé bydliště na Praze 6), tedy cca 8 000 Kč měsíčně. Dle našeho názoru se nejedná o adekvátní výši nájemného, kterou by MČ P6 měla po soukromém nájemci požadovat a doporučujeme toto nájemné výrazně navýšit. Zároveň doporučujeme doplnit do smlouvy inflační doložku, která ve stávající smlouvě chybí a podle které by se nájemné upravovalo dle aktuální inflace.

Veřejný zájem z pohledu městské části

Ptáme se, jak by postupovala MČ P6, pokud by se na tomto pozemku rozhodla vzdělávací zařízení stavět sama. Rozhodla by se pro takto kapacitní stavbu nebo by se více snažila zohlednit komfort žáků s přihlédnutím k velikosti ploch pozemku? Dle zatím neověřených informací by MČ P6 měla při výstavbě vlastních nebo soukromých škol na území Prahy 6 vyžadovat velikost plochy pozemku minimálně 25 m2 na žáka. Nepřijde nám proto pravděpodobné, že by jako investor sama navrhovala projekt, kde bude plocha pozemku vycházet cca 10 m2 na žáka. Na základě výše uvedeného se domníváme, že MČ v tomto případě nehájí veřejný zájem, ale zájem investora.

Výzva ze strany Spolku Pro Břevnov

Rádi bychom tímto MČ P6 vyzvali k přerušení přípravy projektu výstavby gymnázia Duhovka ze strany investora, a to z toho důvodu, že dosavadní diskuze nebyla z její strany podle našeho názoru dostatečně otevřená. V návaznosti na to bychom rádi MČ P6 vyzvali k veřejnému projednání v místě záměru (například v prostorách jídelny ZŠ Pod Marjánkou), na kterém by mimo jiné bylo prezentováno následující:

  1. Vysvětlení kapacity a velikosti plochy pozemku gymnázia
  2. Možnosti redukce kapacity gymnázia z pohledu investora
  3. Stanovisko Hlavního města Prahy jako vlastníka pozemku k danému záměru
  4. Stanovisko vedení ZŠ Pod Marjánkou k danému záměru (případně dalších veřejných škol v okolí)
  5. Vyjádření ke stávajícímu znění nájemní smlouvy (žádný nárok na výstavbu ze strany nájemce, výše nájemného, inflační doložka)
  6. Analýza jiných dostupných a kapacitnějších pozemků ve vlastnictví MČ P6 nebo Hlavního města Prahy pro vhodnější umístění novostavby gymnázia

Rádi bychom, aby byl záměr ze strany MČ P6 prezentován z hlediska veřejného zájmu a všechny problematické body byly vysvětleny se zohledněním potřeb místních občanů, místních veřejných škol a v neposlední řadě těch, kteří se podepsali pod zmíněnou petici.

Děkujeme,

za Spolek Pro Břevnov

Michal Volf, v. r.

předseda

31. 5. 2024

Více se o Duhovce dočtete na https://probrevnov.cz/2024/01/31/vystavba-soukromeho-gymnazia-duhovka/ a https://probrevnov.cz/2024/03/31/upraveny-navrh-novostavby/

Daniela