Upravený návrh novostavby

Upravený návrh novostavby

V pondělí 25. 3. proběhlo na Úřadu MČ Praha 6 rozšířené jednání komise územního rozvoje nad záměrem stavby gymnázia Duhovka. Toto jednání bylo otevřené i širšímu počtu zájemců z řad veřejnosti (záznam je stále dostupný online). Hlavním bodem setkání byla prezentace upraveného návrhu novostavby gymnázia, kterou prezentoval architekt Radek Lampa z atelieru RA15. Původní verze návrhu (koncepční objemová studie), která byla prezentovaná na komisi územního rozvoje v prosinci 2023 (a která byla komisí odsouhlasena), vzbudila v řadách veřejnosti i opozice velkou kritiku.

Oproti původní verzi je hlavní budova gymnázia o jedno patro nižší a o několik metrů na jižní straně kratší, aby již nezasahovala nad stávající hřiště ZŠ Pod Marjánkou. Objemově se však návrh nezměnil, odebraná hmota hlavní budovy se přesunula do dvora, kde by měla být pod terénem tělocvična. Projekt počítá také s kultivací prostoru v okolí novostavby, podrobnosti jsou k prohlédnutí na webu projektu www.gymnaziumnadkajetankou.cz.

Nezodpovězeny však zůstávají tři klíčové otazníky záměru, které se týkají velikosti nové budovy v tomto území, komfortu studentů (venkovní plochy pozemku) a dopravního řešení.

Co se týče velikosti stavby, dle územního plánu se jedná o území stabilizované, které je definováno následovně: Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území. Z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Přípustné řešení se v tomto případě stanoví v souladu s charakterem území s přihlédnutím ke stávající urbanistické struktuře a stávajícím hodnotám výškové hladiny… Otázkou tedy je, kdy lze považovat stavební činnost za rozsáhlou a kdy už ne. Architekt Lampa na jednání tvrdil, že ve stabilizovaném území se nesmí stavět stavby větší, než tam jsou obvyklé, a že údajně již mají kladné předběžné stanovisko Odboru územního rozvoje MHMP, který je pověřeným úřadem  k odsouhlasení souladu záměru s platným územním plánem. Pokud tomu tak skutečně je, pak by případná snaha veřejnosti o další zmenšení budovy nebo dokonce zamezení stavby gymnázia v tomto místě byla velmi komplikovaná.

Co se týče komfortu studentů, doporučení vycházející z územního plánu říká, že ideálně by na každého studenta mělo připadnout 34 m2 venkovních ploch na pozemku školy. To je v případě gymnázia Duhovka naprosto vyloučené, protože již nyní venkovní plochy pronajaté Duhovce mají celkovou výměru cca 6 000 m2. I kdybychom tedy nepočítali stávající základní školu Duhovka (a její žáky), tak by pro každého z 600 nových studentů gymnázia připadlo pouze 10 m2 venkovní plochy. Netušíme, jak moc je toto doporučení zásadní, z úst zástupců Duhovky na jednání zaznělo, že studenti budou mít dostatečné prostory pro venkovní vyžití. Neznáme přesná čísla, ale předpokládáme, že s nimi přijde opozice, pro kterou je téma komfortu studentů nyní zřejmě téma číslo jedna, jak záměr gymnázia podrobit konstruktivní kritice.

Co se týče dopravního řešení, z řad veřejnosti panují obavy, že situace v ulicích Pod Marjánkou a Nad Kajetánkou bude po realizaci gymnázia v ranních hodinách (kdy rodiče vozí autem děti do škol) neúnosná. Starosta Stárek na jednání řekl, že pověří radního pro dopravu vypracováním dopravní analýzy pro širší území a návrhem možností řešení. Osobně si starosta dovede představit i koncept tzv. školní ulice (ulice v ranních hodinách pro auta uzavřená, rodiče vysazují děti na jejím okraji).

Ještě poznámka závěrem k průběhu jednání. Ačkoliv bylo jednání otevřené veřejnosti, a zhruba dvě desítky se dostavily osobně, bylo poněkud bizarní, že většinu veřejnosti tvořili občané, kteří přišli záměr podpořit (jednalo se především o rodiče, jejichž děti do škol Duhovka chodí) a ne ti, kteří se přišli se záměrem se seznámit, na něco se zeptat nebo záměr kritizovat.

Upravená studie gymnázia bude muset opět projít schválením v komisi územního rozvoje, ale vzhledem k tomu, že prošla už předchozí objemnější varianta, bude nový souhlas pouze formalitou. Pokud se veřejnost (nemáme aktuální informaci, jaká je situace ohledně petice, která proti stavbě vznikla) nebo opozice bude chtít do celé kauzy vložit, bude to mít složité, protože z průběhu výše popsaného jednání vyplynulo, že zástupci koalice Prahy 6 záměr gymnázia Duhovka jednoznačně podporují.

Všechny informace o chystané výstavbě najdete zde.

Vizualizace severního nároží gymnázia Duhovka
Daniela