Změny v projektu rekonstrukce Bělohorské?

Změny v projektu rekonstrukce Bělohorské?

Stanovisko břevnovských spolků

V polovině února proběhla uzavřená schůzka Spolku břevnovských živnostníků a zástupců radnice a

úřadu MČ Praha 6, na základě které Praha 6 požaduje zásadní změny projektu. Především jde o navýšení

počtu parkovacích stání a zrušení navržených cykloopatření. Jménem břevnovských spolků bychom rádi

vyjádřili nesouhlas s formou a částečně i obsahem těchto námitek.

Projekt rekonstrukce Bělohorské vznikl jako výsledek dosud na Praze 6 nevídané participace, do které se

zapojily stovky občanů (místních, návštěvníků i podnikatelů). Na základě detailního zkoumání potřeb a

hodnot různých zájmových skupin vznikla koncepční studie, která byla veřejně prezentována a znovu

připomínkována. Celý proces tvorby probíhal pod dohledem pracovní skupiny za účasti zástupců MČ

Praha 6, návrh byl opakovaně projednáván na příslušných komisích MČ Praha 6. V rámci participace

došlo i na samostatnou schůzku s podnikateli z Bělohorské ulice.

Radnice na základě uzavřené schůzky s vybranými živnostníky velmi nevhodným způsobem napadá jak

projekt, tak proces jeho tvorby. S tím zásadně nesouhlasíme a považujeme to jako projev neúcty k těm,

kteří se zapojili do procesu participace nebo práce pracovní skupiny. Členem pracovní skupiny, která

dohlížela na celý proces tvorby projektu byl i starosta Ondřej Kolář, nerozumíme tomu, jak nyní může

tvrdit, že projekt byl dělán od stolu bez znalosti místa.

Jednostranné požadavky, které nejsou podloženy žádnou detailní analýzou, chápeme jako politikum.

Nutno dodat, že v předvolebních programech stran vládní koalice nenajdeme k projektu rekonstrukce

Bělohorské žádné námitky.

Jako břevnovské spolky žádáme, aby případné změny projektu probíhaly pouze na základě

podkladů odpovídajících dosavadní úrovni zpracování projektu. Pokud by mělo docházet ke

změnám, pak žádáme obnovení činnosti pracovní skupiny.

Upozorňujeme, že požadavky na navyšování parkovacích kapacit formou příčného stání neodpovídají

zjištěním při participaci. I ve skupině podnikatelů preferovalo 39 % dotázaných zlepšení veřejného

prostoru pro chodce a pěší i při malém snížení počtu parkovacích stání. Opačný názor zastává 29 %

podnikatelů. U rezidentů preferovalo zlepšení veřejného prostoru před parkováním dokonce 56 %

dotázaných. V rámci procesu participace a vypořádání připomínek (včetně připomínek MČ Praha 6) došlo

k postupným úpravám, kdy se nakonec dospělo k řešení, ve kterém dochází k úbytku pouze 7 parkovacích

stání (většina v ulici Konechlumského, před Billou a u Drinopolu). Radnice s takto upraveným návrhem

souhlasila.

Redukce fungování obchodní třídy s tramvajovou tratí na otázku množství parkovacích stání je zásadním

nepochopením Bělohorské ulice. Život ulici a zdejším obchodům nedodávají zaparkovaná nebo

projíždějící auta, ale převážně místní lidé a návštěvníci, kteří přijedou tramvají. Má snad radnice a

zúčastnění živnostníci informace o tom, jaká část nakupujících k nim dojíždí autem? Jaká část živnostníků

podporuje nové stanovisko radnice? Jaká je v současném návrhu bilance parkovacích míst a proč to

začalo vadit až nyní, když už se projektuje?

Při tvorbě projektu byla na základě podnětu místních podnikatelů definována místa pro krátkodobé stání a

zásobování. Takováto opatření mají pro živnostníky reálný vliv a lze dále diskutovat o podobě nastavení

parkovacích zón a hledání kompromisu mezi zájmy živnostníků a místních, kteří zde chtějí parkovat svá

auta. Z hlediska živnostníka je zaparkované auto rezidenta bezcenné.

Jako součást rekonstrukce byla navržena i cykloopatření, která lze hodnotit jako minimalistická –

nedochází k omezení automobilové dopravy, v rámci stávajícího uličního profilu dochází k vymezení

prostoru pro cyklisty a automobily. Pro automobilovou dopravu dochází k zachování jednoho pruhu pro

jízdu a parkování u chodníku. Rozsah a vliv navržených opatření lze zhodnotit například na vizualizacích

http://www.iprpraha.cz/belohorskavizualizace. Snahy o odstranění takových cykloopatření vyvolávají

zbytečné konflikty mezi řidiči a cyklisty. Radnice se nepochopitelně brání jakémukoli vymezení prostoru,

které je prospěšné oběma skupinám. Stejná situace nastala s pojízdným cyklokoridorem na Patočkově –

radnice iniciovala jeho odstranění, ale slibovaná paralelní cyklotrasa vytvořena nebyla.

Nechápeme, proč jsou zbytečně vyvolávány konflikty. Bělohorská ulice je sdílený prostor a je

potřeba hledat kompromisní řešení. Jednostranné požadavky nikdy nevedly k úspěchu. Pokud

existují mezi živnostníky pochybnosti, měla by se obnovit pracovní skupina a podrobně řešit, co

skutečně je příčinou obav a až poté hledat vhodné řešení. Místní podnikatelé jsou pro fungování

Bělohorské nepostradatelní a jednoznačně podporujeme požadavek, aby je radnice podpořila v

průběhu rekonstrukce. A myslíme si, že by se tato podpora neměla omezit pouze na ty, kteří mají

nájem od města.

V minulém volebním období jsme v dislokační komisi navrhovali, aby MČ Praha 6 pro

Bělohorskou vytvořila koncepci pronájmu nebytových prostor, která by například definovala

vhodné typy provozoven, které by oživení Bělohorské prospěly. Tento návrh je stále aktuální.

 

V Praze dne  6. 3. 2019

Sdružení Tejnka, z.s

Spolek Pro Břevnov

Spolek Malovanka

Zelený Břevnov, z.s.

 

PDF ke stažení

Zuzana

Leave a reply